جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تامین نیرو

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 

66

 55

______________________________________________________________________