بید بلند خلیج فارستوسعه محصول ، فناوری و نوآورینشریه نرگس - ویژه نامه اداره توسعه محصول، فناوری و نوآوری