تعدادی از همکاران کارگروههای فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با هدف ارتقای دانش فنی خود، دوره های مرتبط را در مرکز ملی مدیریت انرژی تبریز با حضور همکارانی از پالایشگاههای فجر جم و هفتم و هشتم پارس جنوبی طی نمودند۔

شایان ذکر است بر اساس برنامه ریری انجام شده اعضای کمیته فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، پس از گذراندن موفقیت امیز دوره های مقدماتی، دوازده دوره عمومی و سی و هشت دوره تخصصی را طی سه سال خواهند گذراند۔

انرژی1

 

 

شایان ذکر است شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با داشتن کارگاه پیشرفته کالیبراسیون بخش اعظمی از الزامات قانونی خود را پوشش می دهد۔ وکالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، به عنوان مهمترین عامل کنترل سلامت تجهیزات، زیر ذره بین همکاران تیز بین کارگروههای فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و آب شرکت پالایشگاز بیدبلند خلیج فارس قرار گرفت۔

انرژی