اعضای هیأت مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

سمت  

تاریخ عضویت

مدرک تحصیلی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

آقای عبدالرضا دبیری

رئیس هیأت مدیره

1400/07/23

کارشناسی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آقای محمود امین نژاد

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

1400/07/23

کارشناسی ارشد

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

   آقای ملک عباس غلام زاده

عضو هیأت مدیره

1400/07/23

کارشناسی

شرکت عملیات غیر صنعتی یازارگاد

آقای فرهاد رضا نژاد

عضو هیأت مدیره  

1401/11/20

کارشناسی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آقای محسن سعیدی نسب

عضو هیأت مدیره  

1400/07/23

کارشناسی ارشد

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۴۲