اعضای هیأت مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

سمت

تاریخ عضویت

مدرک تحصیلی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

آقای عبدالرضا دبیری

رئیس هیأت مدیره

23/07/1400

کارشناسی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آقای محمود امین نژاد

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

23/07/1400

کارشناسی ارشد

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

آقای حمید فدایی

عضو هیأت مدیره غیر موظف

23/07/1400

کارشناسی

شرکت عملیات غیر صنعتی یازارگاد

آقای سیاوش میرحاجی مغان

عضو هیأت مدیره غیر موظف

23/07/1400

کارشناسی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آقای محسن سعیدی نسب

عضو هیأت مدیره غیر موظف

23/07/1400

کارشناسی ارشد

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۵۷