مقالات

عناوین مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر ملی و بین المللی عبارتند از:

 1 -  اصلاح اسکیمر مخازن ذخیره آمین شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

 2 -  مشکلات طراحی و ساخت رینگ ساپورت گرید جهت جلوگیری از عبور مولکولارسیوهای واحد نم زدایی پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

 3 -  بررسی اثر هیدرولیک سینی بر میزان فومینگ

 4 -  کنترل Z Current در محدوده عملیاتی توربواکسپندرهای شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس با مقایسه شرایط عملیاتی و کنترلی توربواکسپندرها در شرکت های مشابه

 5 -  ارزیابی SARS-COV-2 در هوای داخلی بیمارستان شهید زاده بهبهان بر اساس دو روش نمونه برداری فیلتراسیون و جذب عمقی جهت بررسی میزان انتشار ویروس و تعیین فاصله اجتماعی در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

 

6 -   Process plant layout optimization considering domino effects and safety devices in a large-scale chemical plant

7 -   Iranian translation and psychometric of the Quebec user evaluation of satisfaction with Assistive technology (QUEST2.0) on wheelchair

8 -   Metallurgical evaluation and failure analysis of turbo expander Tie-bolt