شعار سال 2023

1-شتاب در تغییر برای حل بحران آب.

2-آینده هوا،اقلیم وآب برگذر نسل ها اثر دارد.

3- انرژی نزد ما امانت است برای استفاده بهینه و تحویل حداکثری به آیندگان.