جزییات مناقصه و مزایده

پسماند خانگی و صنعتی مجتمع

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

ریال

داخلی

عادی

55

مناقصه

______________________________________________________
اسناد مناقصه