جزییات مناقصه و مزایده

شارژ سالیانه گازهای آزمایشگاهی_بدون سیلندر)

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

ریال

داخلی

عادی

868

شارژ

 

______________________________________________________________