جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نقلیه

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

مناقصه و مزایده

۱۹ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه نقلیه

مزایده

________________________________________________

اسناد مناقصه