جزییات مناقصه و مزایده

اقلام ضایعاتی

مزایده

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

مناقصه و مزایده

۱۹ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مزایده

مناقصه

_______________________________________________________