جزییات مناقصه و مزایده

تامین برق سایت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

مناقصه و مزایده

۱۲ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

888

99

____________________________________________________