تصویر کنار منو

کارگروه ساختمان و حمل و نقل تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در راستای شرح وظایف محوله و با تکیه بر دانشهای فراگیری شده بر اساس اموزشهای برنامه ریزی شده، ممیزی عبوری خود را از بخشهای مختلف آغاز نموده و گزارشهای مربوطه را جهت رفع گلوگاه های شناسایی شده ارایه دادند۔

اعضای کارگروه ساختمان و حمل و نقل تیم بهینه سازی و مدیریت انرز، کربن و آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس از دفتر مرکزی،به صورت مجازی با دیگر اعضای کارگروه در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در رابطه با هماهنگیهای لازم جهت بهبود عملکرد سیستم مدیریت انرژی در شرکت، جلسات خود را برگزار نمودند و مصوبات نهایی را جهت تایید به کمیته بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و آب ارسال نمودند۔

شایان ذکر است در شرکت پالایش گاز بیبلند خلیج فارس بیش از نود ساختمان تاکنون احداث و بیش از سیصد خودرو در حال فعالیت می باشد۔

 

ساختمان1

 

 

 

 

 
 

 انرژی