تصویر کنار منو
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسمدیریت انرژیتیم بهینه سازی و مدیرت انرژی، آب و کربن

کالیبره
تعدادی از همکاران کارگروههای فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با هدف ارتقای دانش فنی خود، دوره های مرتبط را در مرکز ملی مدیریت انرژی تبریز با حضور همکارانی از پالایشگاههای فجر جم و هفتم و هشتم پارس جنوبی طی نمودند۔
شایان ذکر است بر اساس برنامه ریری انجام شده اعضای کمیته فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و آب شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره های مقدماتی، دوازده دوره عمومی و سی و هشت دوره تخصصی را طی سه سال خواهند گذراند۔
دروه
 
 
اعضای کارگروههای فنی تیم بهینه سازی و مدبریت انرژی، کربن و آب شرکت پالایش بیدبلند خلیج فارس، ممیزی عبوری خود را به صورت دوره ای انجام داده و گزارشهای مربوطه را جهت رفع تنگناها به مدیریتهای مرتبط به صورت برنامه ریزی شده ارایه میدهند۔
شایان ذکر است تاکنون شصت و پنج نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به عضویت کارگروههای فنی تیم بهینه سازی و مدیریت انرژی، کربن و اب، درآمده اند۔

کالیبراسیون

 

 


 کارگروه انرژی