جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی حراست

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نوبت اول آگهی در تاریخ 1400/01/31 در روزنامه مناقصه مزایده منتشر شده است

______________________________________________