جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه حمل خوراک مواد شیمیایی و محصول با تانکر

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نوبت اول آگهی در تاریخ 1400/02/01 در روزنامه مناقصه مزایده منتشر شده است
نوبت دوم آگهی در تاریخ 1400/02/04 در روزنامه مناقصه مزایده منتشر شده است
______________________________________________________