جزییات مناقصه و مزایده

حمل خوراک مواد شیمیایی و محصول با تانکر

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی 99/12/05 روزنامه مناقصه مزایده