جزییات مناقصه و مزایده

عملیات حمل محصول پنتان

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی 99/10/11 روزنامه مناقصه مزایده