جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید و اجرای سیستم روشنایی بخش Metering خطوط لوله در خروجی NGL ها

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

مناقصه و مزایده

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی