جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات عمومی

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نوبت اول آگهی در تاریخ 1400/01/25  در روزنامه مناقصه مزایده منتشر شده است
نوبت دوم آگهی در تاریخ 1400/01/31 در روزنامه مناقصه مزایده منتشر شده است
_____________________________________________________________